Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5193 2c4a
Massage... <3
Reposted fromyumikotm yumikotm viackisback ckisback
Reposted fromlamborg lamborg viapesymista pesymista
4759 a26f 500
Reposted fromcontroversial controversial viapesymista pesymista
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viapesymista pesymista
6663 e6ed 500
Reposted byMarapepomaranczowy
7754 48a4 500
Reposted fromniggertits niggertits viagruby gruby
3533 1e2a 500
Reposted fromJamalus Jamalus viagruby gruby
7001 eac8
Reposted fromSzczurek Szczurek viagruby gruby
3405 f322
5737 6934 500
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
Zoom jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles
jedavu:

THE world i see 
by l. quiles

jedavu:

THE WORLD I SEE

by L. QUILES

Reposted fromYggry Yggry viasntx sntx
Glass fracturing at 5 Million frames per secon
Reposted fromHerrK HerrK viasntx sntx
3958 a1ad 500
Reposted fromckisback ckisback viasntx sntx
Tu idę, tam stoję
Tu stoję, tam idę
Od zdjęcia do zdjęcia
Poruszam się chciwie
Tu białe, tam czarne
U diabła w kołysce
W alei cmentarnej
Bezczelnie, bezmyślnie
Tu czarne, tam białe
Tu z głową na barze
Tu suknia kobiety przed jakimś ołtarzem
Odchodzę, zostaję, coś mówię, utykam
Włos siwy wyrywam jak kartkę z dziennika

Los jak negatyw, na rysie rysa
Było nie było, zużyta klisza

Tu idę, tam stoję
Tu stoję, tam idę
Sam jeden we dwoje
Prawdziwie, fałszywie
Tu jestem, nie jestem
Coś czuję, nie czuję
Wyrzucam coś z siebie
Coś biorę za swoje
Z urodzin z rodziną zbliżenia, ujęcia
Na ścianach i w sercach już widać pęknięcia
Z nadzieją, z niewiarą
Przyciągam, odpycham
I robię co mogę by przetrwać, lecz zdycham

Los jak negatyw, na rysie rysa
Było nie było, zużyta klisza

Tu patrzę, wciąż nie wiem
Iść z Bogiem, bez Boga
Ta izba jak dusza
Podłoga i trwoga
— Normalsi - Zdjęcia
1117 9a62 500
La Sagrada Familia
Barcelona
9128 f6ca 500

definitelydope:

Klettur í Höttu (by )

8732 2043 500
Reposted fromcontroversial controversial viagruby gruby
2470 cd5f 500
Reposted fromsharkey96 sharkey96 viagruby gruby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl